Serveis per a exposicions

  • Projectes museològics i museogràfics. Propostes de disseny, projectes bàsics i executius. Direcció d’obra, control de qualitat. Desenvolupament d’idees, estudis de viabilitat. Pressupost orientatiu i executiu … Sense compromís previ, amb professionalitat i complicitat, fent equip, treballant units …

  • Propostes de continguts, desenvolupament, documentació, gestió de préstecs, recerca d’imatges, visionat de videoteques … Grop disposa d’una completa xarxa de professionals especialitzats per treballar sobre una temàtica en concret, seleccionant en cada cas no només l’equip més consolidat sinó també el més proper territorial i sentimentalment parlant …

  • Una vegada establertes les bases i el guió bàsic d’un projecte expositiu, un guionista o un equip preparat s’encarregaran de donar aspecte i sentit pedagògic, literari i rigor a tot el contingut de cada mostra. El seu treball, juntament amb la Direcció Facultativa creada a tal efecte, donarà la forma final al projecte culminant constructiva i museogràficament l’exposició.

  • Servei d’assessorament sense compromís davant qualsevol idea, projecte, suggeriment, comentari, dubte i tot el que pugui sorgir davant el repte de crear, llogar, vendre, proposar, valorar, fomentar una exposició. Els coneixements d’uns professionals del sector incrementaran la consistència i credibilitat de qualsevol proposta, ajudant a creure en la seva viabilitat.

  • Disseny gràfic, proposta d’imatge per a l’exposició i tot el seu entorn, maquetació, difusió, impressió de petit i gran format, esquetxos, anuncis, banderoles en fanals … La imatge i difusió de la mostra al servei de l’exposició.

  • Construcció i lliurament de l’exposició claus en mà. Des de la clarificació i consens amb la Direcció Facultativa de la producció i els lliuraments, passant per la construcció en taller i l’apilament de materials i equipaments, fins al transport i muntatge de la mostra. Tot amb un mateix equip i un sol interlocutor.

  • Instal·lacions i muntatges realitzats per equips propis de tècnics i operaris qualificats de la mateixa empresa. Garantia de fidelitat, formació i capacitat. Els equips de tècnics i operaris de Grop conformen un entorn solidari i segur al voltant de la realització i finalització de qualsevol projecte, abastant tècniques i especialitzacions per garantir els millors resultats. Tècnics en audiovisuals, electricistes, escenògrafs, manipuladors qualificats d’obres d’art, amb coneixements concrets sobre una branca determinada, operaris multidisciplinaris, etc. Sempre sota un únic responsable i cap d’equip.

  • Grop disposa de la infraestructura, mitjans, preparació i personal necessari per a poder pactar contractualment qualsevol manteniment a curt o llarg termini d’una de les seves instal·lacions. La capacitat en personal i mitjans propis permet un seguiment acurat i continu de cada muntatge i una ràpida actuació davant possibles imprevistos en el transcurs de la seva exhibició.

  • serveis_itineraciones2Grop disposa d’un Departament organitzat i preparat exclusivament per Itineràncies, mostres, estands i projectes expositius en general. L’increment de l’activitat en aquest mercat i les peculiaritats pròpies d’aquesta tipologia de treball, han fet recomanable a la mateixa empresa a crear una infraestructura específica i uns tècnics especialment formats per dur a bon terme aquest tipus de treball. Logística, manteniment, gestió, seguiment, atenció continuada, etc … un seguit de requeriments molt concrets que combinats complementàriament amb la resta de l’empresa articulen una estructura conjunta sòlida i coherent i també compatible.